Kognitīvo procesu attīstība

Vadoties no bērna spējām un vajadzībām, tiek izstrādāts atbalsta pasākumu kopums izglītībai, kas veicinātu viņa intelektuālo spēju kapacitāti atbilstoši vecumam, izmantojot alternatīvās apmācības metodes.

Alternatīvo izglītības procesu nodrošina īpaši sagatavots speciālists / Montesori pedagogs, speciālais skolotājs un pielāgota fiziskā vide (telpas iekārtojums, materiāli).
*Bērnu vecums: no 1 gada līdz 14 gadiem.

child, tower, building blocks
paint, brush, handle of the child

Logopēda pakalpojumi runas un valodas attīstībai

Pieejami logopēda pakalpojumi runas un valodas attīstībai. Integrējot sadarbības terapiju un alternatīvo komunikāciju, vadoties no bērna spējām un vajadzībām.

– Logopēda pakalpojumi.
– Alternatīvās komunikācijas atbalsta pasākumi. Sadarbība ar speciālistiem – psihologiem, neirologiem, psihiatriem, fizioterapeitiem, ergoterapeitiem.

Sociālie atbalsta pasākumi

Sociālie atbalsta pasākumi vērsti uz bērna sociāli emocionālo attīstību atbilstoši viņa vecuma vajadzībām, lai iekļautos vienaudžu un sabiedrības vidē. Nepieciešamības gadījumā tiek nodrošināta uzvedības terapija. Šos atbalsta pasākumus iespējams saņemt individuālajās vai grupu terapijas nodarbībās.

– Bērna sociāli emocionālās attīstības atbalsta pasākumi.
– Uzvedības terapija.

* Bērnu vecums: no 1 gada līdz 14 gadiem.

child, game, peace